Doktarantura

Институт таянч докторантлари (2019 й.)

Докторант Ф.И.Ш.

Докторант илмий раҳбарининг Ф.И.Ш. ва илмий даражаси

Докторант курси

Ихтисослик шифри ва номи

Докторант диссертацияси мавзуси

1

Шопўлатов Шомурод Шорасул ўғли

Садуллаев Азимбой,
ф.-м.ф.д. академик

1

01.01.01 -математик анализ

m - cубгармоник функциялар учун интеграл критериялар

2

Усмонов Жавохир Баходир ўғли

Розиқов Ўткир Абдуллоевич

ф.-м.ф.д., профессор

1

01.01.01 -математик анализ

Дискрет вақтли бўлакли силлиқ динамик системалар

3

Бахрамов Жасурбек Абдували

Азамов Абдулла, ф.-м.ф.д., академик

1

01.01.02 -дифференциал тенгламалар ва математик  физика

Иссиқлик  ўтказувчанлик тенгламаси учун субоптимал бошқарув синтези

4

Мирзакабилов Равшан Наркузиевич

Шадиметов Халматбай Махкамбаевич, ф.-м.ф.д., профессор

1

01.01.03.-Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика

Соболев фазосида оптимал айирмали формулалар

5

Кушмуратов Акмал Авулкасимович

проф. Шарипов Олимжон Шукурович

1

01.01.05-эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Банах фазоларида қиймат қабул қилувчи кучсиз богланган тасодифий миқдорлар учун катта сонлар қонуни ва унинг тадбиқлари

6

Жўраев Шукуржон Юсупович

Фармонов Шокир Қосимович,
ф.-м.ф.д., академик

1

01.01.05-эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Тармоқланувчи тасодифий жараёнлар учун лимит теоремалар

7

Саттаров Алоберди Мўминжон ўғли

Худойбердиев Аброр Хакимович ф.-м.ф.д.

1

01.01.06.-Алгебра

Лейбниц алгебраларининг дифференциаллашлари ва бузилишлари

8

Шерматова Зарина Ҳаким қизи

Аюпов Шавкат Абдуллаевич,        ф.-м.ф.д.. академик

1

01.01.06.-Алгебра

Мукаммал Лейбниц алгебралари

9

Халкулова Хосият Абдувакиловна

Худойбердиев Аброр Хакимович ф.-м.ф.д.

1

01.01.06.-Алгебра

Жуфт қисмига ечилувчанлик ва соддалик шартлари қўйилган Лейбниц супералгебралари

10

Элмуродов Алимардон Нуриддинович

Тахиров Жозил Останович,

ф.-м.ф.д., профессор

2

01.01.02 -“Дифференциал тенгламалар ва математик физика”

Реакция диффузия типидаги параболик тенгламалар учун чегаравий масалалар

11

Умирхонов Масъудхон Тўрахон ўғли

Тахиров Жозил Останович,

ф.-м.ф.д., профессор

2

01.01.02 -“Дифференциал тенгламалар ва математик физика”

Гиперболик тенгламалар учун чизиқсиз чегаравий масалаларни тадқиқ этиш

12

Бегалиев Азизжон Олимназарович

Азамов Абдулла,
ф.-м.ф.д., академик,

2

01.01.02 -Дифференциал тенгламалар ва математик физика

Пфафф тенгламалар системаси ечимини давом эттириш масаласининг сифат тадқиқоти

13

Бозаров Бахромжон Илхомович

Ҳаётов Абдулла Рахмонович,
ф.-м.ф.д.,

2

01.01.03- Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика

 

Уч ўлчовли фазо сферасида оптимал кубатур формулалар

14

Расулов Рашиджон Ғайратжон ўғли

Ҳаётов Абдулла Рахмонович,
ф.-м.ф.д.,

2

01.01.03- Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика

Сферада инвариант кубатур формулалар  оптимизацияси

15

Шарипов Саъдилло Олимжонович

Хусанбаев Якубджан Мухаммаджанович,
ф.-м.ф.д., профессор

2

01.01.05 – Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

 

Стохастик реккурент жараёнларнинг асимптотик таҳлили

16

Хусаинова Бикажон Бахрамбоевна

Форманов Шакир Қосимович, ф.-м.ф.д. академик

2

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Тасодифий йиғиндилар учун лимит теоремалар ва уларнинг актуар математикага тадбиқи

17

Абдурасулов Қобилжон Комилжон ўғли

Аюпов Шавкат Абдуллаевич,
 ф.-м.ф.д., академик,

2

01.01.06-Алгебра

 

Нилрадикалининг тўлдирувчи фазоси қўшимча шартларни қаноатлантирувчи ечилувчан Лейбниц алгебралари.

18

Имомкулов Анвар Норбобоевич

Аюпов Шавкат Абдуллаевич,
 ф.-м.ф.д., академик

2

01.01.06-Алгебра

 

Чекли ўлчовли алгебраларни эволюцион алгебралар билан аппроксимациялаш

19

Каримов Жасурбек Алишерович

 Чилин Владимир Иванович
 ф.-м.ф.д., профессор

3

01.01.01 – математик анализ

Дизъюнкт тўла Банах модулларининг таснифи

20

Саттаров Искандар

Абу-Алиевич

Розиков Уткир Абдуллоевич,
ф.-м.ф.д. профессор

3

01.01.01-математик анализ

p-адик (2,1)-рационал ва (3,2)-рационал функцияларнинг

динамик системалари

 

Институт докторантлари (2019 й.)

Докторант Ф.И.Ш.

Докторант илмий раҳбарининг Ф.И.Ш. ва илмий даражаси

Докторант курси

Ихтисослик шифри ва номи

Докторант диссертацияси мавзуси

1

Эргашев Тухтасин Гуламжанович

Хасанов Анваржон,       ф.-м.ф.д

2

01.01.02- Дифференциал тенгламалар 

ва математик физика

Кўп ўлчовли гипергеометрик функциялар ва уларнинг иккинчи тартибли бузиладиган хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларнинг потенциалларназариясига татбиқлари

2.

Курбанбаев Туелбай Кадирбаевич

Б.А.Омиров ф.-м.ф.д., профессор

3

01.01.06-Алгебра

Нилрадикал ва уни тулдирувчи фазосининг ўлчами берилган ечимли Лейбниц алгебралари таснифи