Ilmiy faoliyat

Ilmiy faoliyat

Dinamik sistemalar nazariyasi bo'limi​

Ilmiy faoliyat:

Dinamik sistemalar nazariyasi bo’limi – dinamik sistemalar, differensial tenglamalar, o’yinlar nazariyasi, optimal boshqarish, ximik, siklik jarayonlarni matematik modellashtirish kabi yo’nalishlarda ilmiy faoliyat olib bormoqda.

 

Medical_Biological_ Informatics_UZB

Тиббий ва биологик информатика

Илмий фаолият:

 

Дори-дармон воситаларини яратишда сунъий интеллект методларини яратиш ва тадбиқ қилиш

 

Дифференциальные уравнения

Ilmiy faoliyat:

Garmonik analiz, differensial va psevdodifferensial operatorlarning spektral nazariyasi, Furye va veyvlet almashtirishlari, kasr tartibli operatorlar,кlassik gipergeometrik funksiya,konfluent gipergeometrik funksiya, umumlashgan gipergeometrik funksiya, pFq Appel, Gorn va Laurichella funksiyalari, fundamental yechim, chegarada buziladigan elliptik, parabolik va giperbolik tenglamalar, aralash tipdagi tenglamalar uchun masalalar,buziladigan elliptik va giperbolik tipdagi tenglamalar,maxsus funksiyalar, kasr tartibli xususiy hosilali differensial tenglamalar uchun to’g’ri va teskari masalalar,  ikkinchi darajali va yuqori tartibli aralash tipdagi tenglamalar  uchun chegaraviy masalalar, matematik fizikaning klassik bo'lmagan tenglamalari  uchun teskari masalalar,  differentsial operatorlarning spektral nazariyasi,  evolyutsion tenglamalar uchun chegaraviy  masalalar.