Ilmiy seminarlar

Научные семинары проводимые в институте математики им. В.И.Романовского АН РУз

  1. «Операторные алгебры и их приложения» под руководством академика Ш.А.Аюпова (понедельник, 14:00, зал семинаров ИМ).
  2. “Динамические и управляемые системы” под руководством проф. А.Азамова (среда, 10:00, комн.№61).
  3.  «Современные проблемы дифференциальных уравнения в частных производных»  под руководством профессора Р.Р.Ашурова (среда, 09:30. зал семинаров ИМ).
  4. «Проблемы вычислительной математики и теории чисел» под руководством д.ф.-м.н. Х.М.Шадиметова (среда, 09:30. Каб.№54).
  5. Семинар лаборатории стохастического анализа под руководством академика Ш.К. Форманова (среда, 10:00. каб.58).
  6. «Современные проблемы математического моделирования и вычислительной математики» под руководством профессора Тахирова Ж.О.(пятница, 09:00, 303-кабинет). 
  7. “Биомединформатика» под руководством проф.Адыловой Ф.Т. (среда, 10:00. каб.62).
  8. Семинар по современным проблемам алгебры и функционального анализа. Руководитель – академик Ш.А.Аюпов (четверг, 09:00, ауд –А-304, НУУз).

 

В.И. Романовский номли Математика институти ўқув семинарлари рўйхати

N

Мавзу

Ўтказиладиган кун

Раҳбар

1

Ночизиқли анализ ва унинг татбиқлари

Ҳар сешанба соат 14:00

Хона:  3-этаж семинар хонаси.

У.А.Розиков

2

Ҳисоблаш математикаси ва унинг татбиқлари

Ҳар пайшанба соат 14:00

Хона: 54

А.Р. Ҳаётов

3

Математик моделлаштириш-га кириш

Ҳар жума соат 11:00

Хона: 58

Ж.О. Тахиров

4

Дифференциал тенгламалар ва уларнинг татбиқлари

Ҳар чоршанба соат 14:00

Хона:   3-этаж семинар хонаси.

А. Хасанов

5

Замонавий абстракт алгебра

Ҳар чоршанба соат 15:00

Хона: 55

Б.А. Омиров

6

Схема сериядаги тасодифий

миқдорлар йигиндилари учун марказий лимит теоремалар

 

Ҳар жума соат 14:00

 

Хона: 56

Ё. Хусанбоев

7

Deep learning ва унинг татбиқлари

Ҳар жума соат 14:00

Хона: 62

Ф.Т. Адилова

 

 

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlar

Ilmiy seminarning nomi:

“Operatorlar algebrasi va ularning tadbiqlari”

Koordinatorlar

Rahbar

akademik  Sh.A.Ayupov

Kotib

f.-m.f.n. J.Q.Adashev

O’tkaziladigan vaqti:

Har dushanba kuni soat 14:00 da O’zFA Matematika institutida konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

noassotsiativ algebralar, operatorlar algebrasi, funksional analiz, algebraik topologiya, topologiyalar nazariyasi, hamda ularning tadbiqlari.

 

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlari

Ilmiy seminarning nomi:

“Nochiziqli analiz va uning tadbiqlari”

Koordinatorlar

Rahbar

Prof. U.A.Rozikov

Kotib

PhD. O.N.Hakimov

O’tkaziladigan vaqti:

Har seshanba kuni soat 14:00 da O’zFA Matematika institutida konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

operatorlar algebrasi, funksional analiz, algebraik topologiya, topologiyalar nazariyasi, hamda ularning tadbiqlari.

 

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlari

Ilmiy seminarning nomi:

“Zamonaviy abstrakt algebra”

Koordinatorlar

Rahbar

Prof. B.A.Omirov

Kotib

Q.K.Abdurasulov

O’tkaziladigan vaqti:

Har chorshanba kuni soat 15:00 da O’zFA Matematika institute 55-xonada.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

No-assotsiativ algebralar, Li va Leybnis algebralari, Yordan algebralari, hamda ularning tadbiqlari.

 

Bo’lim

Differensial tenglamalar

Ilmiy seminarning nomi:

Xususiy hosilali differensial tenglamalarning zamonaviy muammolari

Koordinatorlar

Rahbar

professor Ashurov R.R.

Kotib

M.X.Ro’ziyev

Otkaziladigan vaqti:

Haftaning har chorshanba kuni soat 9:30 da, Matematika instituti, 3-qavat, seminar xonasi.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

Xususiy hosilali defferinsial va integral tenglamalarning zamonaviy muammolari

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlar

Ilmiy seminarning nomi:

“Operatorlar algebrasi va ularning tadbiqlari”

Koordinatorlar

Rahbar

akademik  Sh.A.Ayupov

Kotib

f.-m.f.n. J.Q.Adashev

O’tkaziladigan vaqti:

Har dushanba kuni soat 14:00 da O’zFA Matematika institutida konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

noassotsiativ algebralar, operatorlar algebrasi, funksional analiz, algebraik topologiya, topologiyalar nazariyasi, hamda ularning tadbiqlari.

 

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlari

Ilmiy seminarning nomi:

“Nochiziqli analiz va uning tadbiqlari”

Koordinatorlar

Rahbar

Prof. U.A.Rozikov

Kotib

PhD. O.N.Hakimov

O’tkaziladigan vaqti:

Har seshanba kuni soat 14:00 da O’zFA Matematika institutida konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

operatorlar algebrasi, funksional analiz, algebraik topologiya, topologiyalar nazariyasi, hamda ularning tadbiqlari.

 

 

Ilmiy seminarlar

Bo’lim

Algebra va uning tadbiqlari

Ilmiy seminarning nomi:

“Zamonaviy abstrakt algebra”

Koordinatorlar

Rahbar

Prof. B.A.Omirov

Kotib

Q.K.Abdurasulov

O’tkaziladigan vaqti:

Har chorshanba kuni soat 15:00 da O’zFA Matematika institute 55-xonada.

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

No-assotsiativ algebralar, Li va Leybnis algebralari, Yordan algebralari, hamda ularning tadbiqlari.

 

Bo’lim

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Ilmiy seminarning nomi:

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Koordinatorlar

Rahbar

akademik Formanov Sh.K.

f.-m.f.d. O.Sh. Sharipov

Kotib

f.-m.f.n  Azimov J.B.

O’tkaziladigan vaqti:

 Har hafta chorshanba kuni, soat 9:30.

Seminar ilmiy yonalishlari (asosan qaysi yonalishlarda dokladlar qilinadi):

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning barcha yo'nalishlarida dokladlar qilish mumkin.

 

 

Bo’lim

Dinamik sistemalar va ularning tatbiqlari

Ilmiy seminarning nomi:

Dinamik sistemalar va ularning tatbiqlari

Koordinatorlar

Rahbar

akademik A.Azamov

Kotib

J.A.Baxramov

O’tkaziladigan vaqti:

Har hafta chorshanba kuni soat 10:00 da O’zFA Matematika institutida 3-qavat, 61-xona.

Seminar ilmiy yo’nalishlari

(asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

Dinamik sistemalar, optimal boshqaruv, differensial o‘yinlar va matematik modellashtirish.

 

 

Bo’lim

Dinamik sistemalar va matematik modellashtirish

Ilmiy seminarning nomi:

Dinamik va boshqariluvchi sistemalar

Koordinatorlar

Rahbar

F.-m.f.d. A. Azamov

Kotib

A.Begaliyev

O’tkaziladigan vaqti:

Har dushanba soat 14:00

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

dinamik sistemalar, optimal boshqarish, differensial o’yinlar va matematik modellashtirish.

 

 

Bo’lim

Tibbiy-biologik informatika

Ilmiy seminarning nomi:

Biotibbiyinformatika muammolari

Koordinatorlar

Rahbar

Т.f.d. F.T. Odilova

Kotib

Sh. N. Murodov

O’tkaziladigan vaqti:

Har chorshanba, 10-00

Seminar ilmiy yo’nalishlari (asosan qaysi yo’nalishlarda dokladlar qilinadi):

Tibbiyotda bashoratlash masalalari; Modellashtirish uchun ma'lumotlar tayyorlash muammolari; Belgilarni tanlash muammosi; Statistik modellashtirish muammolari; Mashina ta’limi, neyron to’rlari va klassifikatsiya muammolari; Modellashtirishda visuallashtirish muammolari.

 

 

Bo’lim

Chiziqsiz sistemalarni matematik modellashtirish

Ilmiy seminarning nomi:

«Matematik modellashtirish va hisoblash matematikasining zamonaviy muammolari» ilmiy seminari (O’zR FA MI, O’zR FA MISMI, TATU qoshidagi IKT IIM).

Koordinatorlar

Rahbari

professor J.O. Taxirov 

Kotib

f.-m.f.n. dotsent R.N. To‘raev 

Otkaziladigan vaqti:

Juma, 09:00.  O’zFA Matematika instituti konferensiya-zalida.

Seminar ilmiy yonalishlari (asosan qaysi yonalishlarda

 dokladlar qilinadi):

Matematik fizika, Matematik modellashtirish, mediko-biologik va gazo-gidrodinamika muammolari,  hisoblash matematikasi, sonli algoritmlar va dasturiy ta’minotni ishlab chiqish.

 

 

 

Bo’lim

Chiziqsiz sistemalarni matematik modellashtirish

Ilmiy seminarning nomi:

“Matematik modellashtirishga kirish”

Koordinatorlar

Rahbari

professor J.O. Taxirov 

Kotib

f.-m.f.n. dotsent R.N. To‘raev 

Otkaziladigan vaqti:

Juma, 11:00.  O’zFA Matematika instituti konferensiya zalida.

Seminar ilmiy yonalishlari (asosan qaysi yonalishlarda

 dokladlar qilinadi):

 

 

 

 

Dinamik sistemalar nazariyasi, semenarlar

Ilmiy seminarlar:

Ilmiy seminarning nomi: “Dinamik sistemalar va ularning tadbiqlari”.

Rahbar: f.-m.f.d., akademik A.Azamov

Kotib: J.A.Baxramov

O‘tkaziladigan vaqti va joyi: haftaning har chorshanba kuni soat 10:30 da, Matematika institute, 3-qavat, 61-xona.

Seminar ilmiy yo‘nalishlari (asosan qaysi yo‘nalishlarda dokladlar qilinadi): Dinamik sistemalar, optimal boshqarish, differensial o‘yinlar va matematik modellashtirish.

 

Ehtimollar nazariyasi, semenarlar

“Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика” бўлимининг илмий семинарлари жадвали

Илмий семинар номи

Раҳбари

Ўтказиш вақти ва жойи

Маъсул

1

Эҳтимоллар назарияси ва математик статистиканинг замонавий ва долзарб масалалари

академик Ш.Қ. Фармонов.

Чоршанба 10:00 да 56 хона

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

2

Эҳтимоллар назарияси ва тасодифий жараёнлар муоммолари (ёш мутахассислар)

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

Жума 10:00 да 56 хона

Шарипов С.

3

Ёш мутахассисларнинг муоммоли семинари

ф.м.ф.д Хусанбоев Я.

Душанба 10:00 да 56 хона

Қудратов Ҳ

 

Medical_Biological_ Informatics

Илмий семинарлар

 Математика институти 62 хонасида  ҳар чоршанба соат 10:00 да  проф. Ф.Т. Адилова раҳбарлигида бўлим семинари бўлиб ўтади

 

Дифференциальные уравнения, semenarlar

Ilmiy seminarlar:

Ilmiy seminarning nomi: “Xususiy xosilali defferinsiyal  tenglamalarning zamonaviy muammolari “.

Rahbar : professor Ashurov.R

Kotib:  Ruziev .M

O‘tkaziladigan vaqti va joyi: haftaning har chorshanba kuni soat 10:30 da, Matematika institute, 3-qavat, 36-xona.

Seminar ilmiy yo‘nalishlari (asosan qaysi yo‘nalishlarda dokladlar qilinadi): Xususiy xosilali defferinsiyal va integral tenglamalarning zamonaviy muammolari

 

Хисоблаш математикаси, semenarlar

Илмий семинарлар(узб)

1. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси И.В.Романовский номидаги Математика институтининг «Кубатур формулалар назарияси ва сонлар назарияси» илмий семинари.

Адресс: 100170, Тошкент шаҳри,Мирзо Улуғбектумани, Мирзо Улуғбек кўчаси, 81, 3 – қават, 54 - хона

2. Тошкент темир йўл муҳандислари институтининг «Ҳисоблаш математикаси ва информатиканинг замонавий муаммолари» илмий семинари.

Адресс: 100167, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Адилхужаева 1, 4 – қават, 410 хона