Стохастик анализ

Formanov Shokir Kasimovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor,  akademik

20.02.1941

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

1) Bo‘liqsiz va kuchsiz bo‘langan tasodifiy miqdorlar va vektorlarni qo‘shish nazariyasi;

2) Tarmoqlanuvcni tasodifiy jarayonlar;

3) Tayyor mahsulotni statistik  qabul nazoratining matematik usullari;

4) Tasodifiy joylashuvlar (Diskret matematikaning ehtimollik usullari).

E-mail:

shakirformanov@yandex.ru  

 

Xusanboev Yoqubjon Muxamadjonovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Dotsent

03.02.1955

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Shartli bog’liqsiz tasodifiy miqdorlar yig’indisining asimptotikasi, immigratsiyali tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun funksional teoremalar.

E-mail:

yakubjank@mail.ru

 

Sharipov Olimjon Shukurovich

Fizika-matematika fanlari doktori

Yetakchi ilmiy xodim

27.03.1962

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

 1. Chekli va cheksiz o’lchamli fazolarda qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog’langan tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar va ularning tatbiqlari: markaziy limit teorema, takroriy logarifm qonuni, kuchaytirilgan katta sonlar qonuni, bir ehtimollik invariantlik prinsipi.
 2.  Tasodifiy maydonlar: Chekli va cheksiz o’lchamli fazolarda qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog’langan tasodifiy maydonlar uchun limit teoremalar, tasodifiy maydonlar uchun kuchsiz bog’liqlik shartlari.
 3.  U-statistikalar nazariyasi: bog’liqsiz va bog’liq kuzatuvlardan tashkil topgan U-statistikalar uchun limit teoremalar.
 4. Avtoregression jarayonlar:avtoregression jarayonlarning parametrlarini baholash, innovatsiyasi kuchsiz bog’langan avtoregression jarayonlar, Banax fazolarida avtoregression jarayonlar.
 5. Butstrep: kuchsiz bog’langan kuzatuvlarning U-statistikasi uchun butstrep.
 6. Vaqt qatorlarini modellashtirish.
 7. Funksional kuzatuvlar tahlili

E-mail:

osharipov@yahoo.com

 

Sharaxmetov Shaturg’un

Fizika-matematika fanlari doktori

Professor

22.08.1947

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

 1. Bog’liq va bog’liqsiz tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar.
 2. Moment va ehtimollik tengsizliklari.
 3. U-statistikalar.
 4. Berilgan marginal taqsimotga ega bo’lgan tasodifiy vektorning taqsimot funksiyasini (kopula funksiyasini) qurish.

E-mail:

sh_sharakhmetov@mail.ru

 

Бакоев Матёкуб Тешаевич

Fizika-matematika fanlari doktori

Dotsent

01.01.1959

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Статистик моделлаштириш, тасодифий жараёнлар, қимматбаҳо қоғозлар бозирининг стохастик моделлари, математик физика масалаларини ечишнинг сонли усуллари

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi): Statistik modellashtirish, tasodifiy jarayonlar, qimmatbaho qogʼozlar bozirining stoxastik modellari, matematik fizika masalalarini yechishning sonli usullari

E-mail:

 

 

 

Azimov Jahongir Baxramovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi

-

20.06.1971

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Tarmoqlanuvcni tasodifiy jarayonlar nazariyasi, holatlari diskret to‘plamlardan iborat stochastic modellar, statistikaning asimptotik tahlili.

E-mail:

jakhongir20@rambler.ru  

 

Raimova Gulnora Mirvaliyevna

Fizika-matematika fanlari doktori

Dotsent

27 oktyabr 1969 yil

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Статистик моделлаштириш, тасодифий жараёнлар, қимматбаҳо қоғозлар бозирининг стохастик моделлари, математик физика масалаларини ечишнинг сонли усуллари

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi): Statistik modellashtirish, tasodifiy jarayonlar, qimmatbaho qogʼozlar bozirining stoxastik modellari, matematik fizika masalalarini yechishning sonli usullari

E-mail:

raimova27@gmail.com

 

Norjigitov Anvar Fayzullayevich

Magistr

Yo’q

04 06 1983

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog’langan tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar.

Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchli bog’langan avtoregression jarayonlar uchun kuchaytirilgan katta sonlar qonuni.

E-mail:

Anvar2383@mail.ru

 

 

Qo’shmurodov Akmal Avulkasimovich

Magistr

Yo’q

01.07.1985

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi bog’liq tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar.

 Banax fazosida qiymat qabul qiluvchi kuchsiz bog’langan tafodifiy miqdorlar uchun kuchaytirilgan katta sonlar qonuni.

Banax fazolarida qiymat qabul qiluvchi kuchli bog’langan avtoregression jarayonlar uchun kuchaytirilgan katta sonlar qonuni.

Tasodifiy maydonlar nazariyasi.

E-mail:

kushmurodov85@mail.ru

 

Sharipov Sa’dillo Olimjonovich

Magistr

Yo’q

28.04.1990

Ilmiy faoliyat (qiziqishlar doirasi)

Immigratsiyali tarmoqlanuvchi jarayonlar uchun limit teoremlar. Cheksiz o’lchamli fazolarda ehtimolliklar taqsimoti.  

E-mail:

sadi.sharipov@yahoo.com